POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRZEKAZYWANE INFORMACJE

Ochrona Twoich danych jest dla nas bardzo ważna, dlatego przy ich przetwarzaniu przestrzegamy obowiązujących przepisów o ochronie danych, zwłaszcza tych określonych w RODO oraz krajowym prawie o ochronie danych.
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat naszych działań w zakresie przetwarzania danych:

1. Administrator

BG-Graspointner Sp.zo.o.
ul. Puławska 506/508
02-844 Warszawa
+48 22 615 58 52
office.pl@bg-graspointner.comNie wyznaczyliśmy/powołaliśmy inspektora ochrony danych do współpracy z organem nadzorczym, ponieważ nie jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z nami pod powyższym adresem (e-mail).
Administrator jest członkiem grupy przedsiębiorstw w rozumieniu art. 4 ust. 19 RODO. Dane wymienione poniżej przekazywane są wyłącznie innym członkom grupy przedsiębiorstw w wyraźnie wskazanych przypadkach. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes w przekazywaniu danych do wewnętrznych celów administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) w związku z motywem 48 RODO).

2. Prawa osoby, której dane dotyczą / Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody / Prawo do wniesienia skargi

2.1. W związku z danymi osobowymi, które Cię dotyczą, przysługują Ci wobec nas następujące prawa:

 • prawo dostępu (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania (art. 16 RODO) lub usunięcia danych
  (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).Prawo do sprzeciwu: jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych oparte jest na zapewnieniu równowagi interesów(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadnione interesy), masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych. W przypadku sprzeciwu poprosimy Cię o wskazanie powodu, dla którego nie chcesz, abyśmy kontynuowali przetwarzanie Twoich danych osobowych na dotychczasowych zasadach. Przeanalizujemy okoliczności i zaprzestaniemy przetwarzania, zmodyfikujemy je lub wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, aby kontynuować przetwarzanie. Będziemy również kontynuowali przetwarzanie w zakresie niezbędnym do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego i analizy danych. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych.

Prawo do cofnięcia zgody: jeżeli wyraziłeś(-łaś) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie lub pisemnie:

BG-Graspointner Sp.zo.o.
ul. Puławska 506/508
02-844 Warszawa
POLAND
+48 22 615 58 52
office.pl@bg-graspointner.com


Pamiętaj o tym, że informacji udzielamy wyłącznie po przedstawieniu dowodu tożsamości. Ma to głównie na celu Twoją ochronę i zapobieganie ujawnieniu Twoich danych nieuprawnionym osobom trzecim.

2.2. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych lub że naruszamy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych, masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Jeżeli chciał(a)byś złożyć skargę do austriackiego organu nadzorczego, prześlij ją na adres:

The Bureau of the Inspector General
for the Protection of Personal Data - GIODO ul.
Stawki 2
00-193 Warsaw


3. Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

3.1. Odwiedzanie witryny wyłącznie w celach informacyjnych
 • Cel: w przypadku korzystania z naszej witryny wyłącznie w celach informacyjnych (bez rejestracji czy przekazywania innych danych) zbieramy dane osobowe przesyłane na nasz serwer przez Twoją przeglądarkę. Jest to konieczne ze względów technicznych, aby umożliwić wyświetlanie witryny i zapewnić jej stabilność oraz bezpieczeństwo.

 • Podstawa prawna: prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 • Przetwarzane są następujące dane: adres IP, data i godzina przesłania żądania, różnica między Twoją strefą czasową a czasem GMT, treść żądania (określona strona), status dostępu / kod statusu HTTP, ilość przesłanych danych, strona wysyłająca żądanie, przeglądarka, system operacyjny oraz interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki

 • Czas przechowywania: tak długo, jak korzystasz z naszej witryny.

 • Odbiorcy / Kategorie odbiorców: brak


3.2. Elektroniczne żądania kontaktu wysyłane za pośrednictwem witryny
 • Cel: przetwarzanie żądań kontaktu wysyłanych e-mailem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w witrynie internetowej

 • Podstawa prawna: wykonanie umowy, podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f)) RODO)

 • Przetwarzane są następujące dane: dane podstawowe, treść żądania

 • Czas przechowywania: do momentu udzielenia odpowiedzi na żądanie. W przypadku ustawowych wymogów dotyczących zatrzymywania danych przetwarzanie ograniczy się do okresu od udzielenia odpowiedzi na żądanie do końca okresu zatrzymania.

 • Odbiorcy / Kategorie odbiorców: członkowie naszej grupy przedsiębiorstw


3.3. Pliki cookie / Usługi w zakresie analizy danych internetowych
 • Cel: ulepszanie oferowanych usług, pozycjonowanie w sieci i marketing bezpośredni

 • Podstawa prawna: Uzasadnione zainteresowanie, w szczególności utrzymaniem funkcjonalności strony internetowej i poprawą własnych usług z korzyścią dla użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

 • Przetwarzane są następujące dane: adres IP

 • Czas przechowywania: 14 miesięcy

 • Odbiorcy / Kategorie odbiorców: Google Analytics, członkowie naszej grupy przedsiębiorstw


3.4. Zarządzanie klientami, rachunkowość, logistyka i księgowość
 • Cel: przetwarzanie danych osobowych w zakresie relacji biznesowych z klientami i dostawcami w kontekście wytwarzania produktów przez naszą firmę i świadczenia usług, w tym systematycznego rejestrowania wszystkich operacji biznesowych związanych z dochodami i wydatkami

 • Podstawa prawna: wykonanie umowy, podejmowanie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu przetwarzania (a zwłaszcza przechowywania) po spełnieniu zobowiązań umownych: prawnie uzasadnione interesy, w szczególności ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO)

 • Czas przechowywania: do zakończenia współpracy biznesowej lub do wygaśnięcia gwarancji/rękojmi, przedawnienia i końca ustawowych okresów zatrzymania, znajdujących zastosowanie w przypadku klienta (w szczególności BAO – austriacka federalna ordynacja podatkowa); ponadto do momentu rozwiązania wszelkich sporów prawnych, w przypadku których dane są wymagane jako dowód

 • Odbiorcy / Kategorie odbiorców: urząd skarbowy, sądy i organy publiczne, dostawcy, agencje windykacyjne, banki, którym powierzono płatności na rzecz osoby, której dane dotyczą, lub osoby trzeciej, przedstawiciele prawni, biegli księgowi, specjaliści ds. płac, członkowie naszej grupy przedsiębiorstw

Podanie danych osobowych jest wymagane w celu wykonania umowy i/lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Bez tych danych nie możemy zawrzeć z Tobą umowy.


3.5. Obsługa klienta i marketing do celów własnych
 • Cel:Przetwarzanie własnych danych lub zakupionych klientów oraz danych potencjalnych klientów w celu zainicjowania kontaktów biznesowych dotyczących naszych produktów i usług, realizowaniu kampanii reklamowych i wysyłaniu biuletynów informacyjnych, zarządzaniu relacjami z partnerami biznesowymi, w szczególności uzyskiwaniu informacji odnośnie pożądanych produktów i usług.

 • Podstawa prawna:w przypadku newsletterów: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w przypadku obecnych klientów i w trakcie fazy wstępnej: prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), zwłaszcza marketing bezpośredni (motyw 47 RODO).

 • Aby umożliwić wysyłanie newsletterów za pośrednictwem naszej witryny, przetwarzane są następujące dane: dane podstawowe

 • Czas przechowywania: w przypadku braku dłuższych umownych lub ustawowych okresów zatrzymania dane są zatrzymywane do końca trzeciego roku od ostatniego kontaktu z klientem.

 • Odbiorcy / Kategorie odbiorców: CleverReach GmbH & Co. KG (podmiot przetwarzający), członkowie naszej grupy przedsiębiorstw


3.6. Zarządzanie danymi kandydatów
 • Cel: wykorzystywanie i przechowywanie zarchiwizowanych danych osobowych udostępnianych przez kandydatów, pod warunkiem że dane te zostały udostępnione przez osobę, której dane dotyczą

 • Podstawa prawna: w przypadku przechowywania zarchiwizowanych danych osobowych: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w przypadku przekazywania nam danych wrażliwych w rozumieniu art. 9 RODO (np. wyznanie, numer ubezpieczenia społecznego): wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), po otrzymaniu danych kandydata (faza wstępna): podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b))

 • Czas przechowywania: dane kandydatów zostaną usunięte natychmiast po obsadzeniu stanowiska, którego dotyczy ogłoszenie, lub po upływie terminu dochodzenia roszczeń zgodnie z austriacką ustawą o równym traktowaniu, chyba że wyrażono zgodę na archiwizację aplikacji do wykorzystania w przyszłości. Aplikacje niedotyczące konkretnego stanowiska będą archiwizowane zgodnie z ich przeznaczeniem do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 • Odbiorcy / Kategorie odbiorców: dane kandydatów nie będą przekazywane osobom trzecim.


4. Informacje na temat przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Przetwarzane przez nas dane będziemy przekazywać wyłącznie następującym członkom naszej grupy przedsiębiorstw (art. 4 ust. 19 RODO):

 • BG-Graspointner Inc., 642 De Courcelle, Suite 206, Montréal (QC), H4C 3C5, Kanada

 • OOO Gidro BG, b143180, Moskovskaya oblast, Zvenigorod, Proektiruemiy proezd, vladenie 11, stroenie 4, kabinet 24, Rosja

 • BG-Graspointner USA Inc., 134 Boynton Ave, Plattsburgh, NY 12901, USA


W przypadku Kanady przekazywanie odbywa się na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 ust. 3 RODO), a w innych przypadkach na podstawie standardowych klauzul ochrony danych (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO) przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 RODO.

-