-

Rysunki montażowe do pobrania w formacie DWG:

-

BG Korytka bezpieczne Wytyczne montażu

Ogólne wskazówki:


Poniższe wskazówki i przykłady montażu dotyczą standardowych zastosowań z uwzględnieniem planów i warunków terenowych. Zgodnie z normą EN1433 klasę obciążeń oraz miejsce instalacji należy dopasować do warunków terenowych miejsca zabudowy. Należy kierować się specjalistycznymi, technicznymi standardami.

-

  1. Zabudowa kanału powinna mieć miejsce tylko na zagęszczonej odpowiednio warstwie nośnej lub zbrojonych płytach betonowych zgodnie z zaleceniami projektanta. Odwodnienia liniowe BG powinny zostać ułożone na klockach dystansujących i zalane zaprawą o wysokiej wytrzymałości lub ułożone na wilgotnym fundamencie.  Do montażu kanałów należy stosować odpowiednie narzędzia (np. BG uchwyty montażowe).

  2. Należy zacząć od umieszczenia ciągu korytek w miejscu odpływu. Na każdym korytku, za pomocą strzałki zaznaczony jest kierunek przepływu.

  3. Łączenia pomiędzy poszczególnymi korpusami korytek można wypełnić odpowiednimi masami uszczelniającymi – wytyczne odnośnie materiałów i ich ilości dostępne w części dotyczącej systemu uszczelniającego BG.

  4. Przed wykonaniem granicznych części podłoża należy ułożyć ruszty i w razie potrzeby dokręcić. W trakcie zagęszczania nawierzchni (asfalt, cement, beton itd.) należy uważać, by nie uszkodzić korytka.

  5. W trakcie przykręcania należy zwrócić uwagę na to, by mocowanie stanowiło trwałe, prawidłowo zamknięte połączenie.

  6. Przy występowaniu sił poziomych (np. przy powierzchniach betonowych, nachyleniach nawierzchni, itp.) należy przewidzieć w obszarze połączenia z jezdnią dylatację pełną o wystarczającym rozmiarze. Przebiegające poprzecznie do linii odwodnienia dylatacje powierzchni betonowych należy tak rozmieścić, aby przebiegały w miejscu styku poszczególnych korytek.

  7. Aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń (np. odśnieżanie) i umożliwić właściwe odwodnienie, graniczne powierzchnie powinny znajdować się od 3 do 5 mm wyżej niż powierzchnia korytka.

  8. Te same wytyczne dotyczące montażu mają zastosowanie przy studzienkach osadowych.

-

Klasa obciążeńA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kNE 600 kNF 900 kN
Klasa betonu – Fundament
zgodnie z normą austriacką Ö-Norm B 4710-1 *
C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30C 25/30C 25/30
Szerokość fundamentu: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 20 cm
Wysokość fundamentu: YNiewymagana
Grubość fundamentu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm≥ 20 cm≥ 25 cm
Pręty kotwiąceNiewymagana
* Klasa betonu jest wymogiem minimalnym i powinna być dopasowana do lokalnych wymagań.
-