OWH

Ogólne Warunki Handlowe

1. Zakres obowiązywania
1.1. Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w odniesieniu do wszystkich transakcji sprzedaży i umów o dzieło, a także związanych z nimi dostaw i dodatkowych usług, zawieranych pomiędzy BG-Graspointner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej „Sprzedawcą“), a jej kontrahentem (zwanym dalej „Kupującym“).

1.2. Złożenie zamówienia stanowi akceptację przez Kupującego niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Wszelkie odstępstwa od ogólnych warunków handlowych, w tym odstępstwa wynikające z warunków handlowych Kupującego, nie obowiązują, chyba, że zostały pisemnie potwierdzone przez Sprzedającego.

-

2. Zawarcie umowy

2.1. Wszystkie informacje cenowe zawarte w cennikach i folderach mają wyłącznie charakter informacyjny i są niewiążące. Wszystkie informacje takie, jak wymiary, ciężary, ilustracje, opisy, szkice i rysunki znajdujące się w katalogach, cennikach i innych materiałach informacyjnych zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą, nie mają jednak mocy wiążącej.
2.2. Umowa zostaje zawarta dopiero w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę lub w momencie wykonania przez Sprzedawcę pierwszej, widocznej dla Kupującego czynności związanej z wykonaniem zamówienia.

-

3. Ceny i rozliczenie

3.1. Ceny ofertowe i rozliczeniowe są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury. Podstawę do rozliczenia będą stanowiły faktycznie dostarczone ilości i wymiary.
3.2. O ile nie uzgodniono inaczej, podane ceny są cenami loco zakład Sprzedawcy, z załadunkiem na samochód. W przypadku zamówienia dostawy wraz z transportem, transport zostanie zafakturowany osobno.
3.3. W przypadku zamówienia ilości odbiegającej od oferty, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny. Dodatkowe usługi w stosunku do oferty Sprzedawcy, wynikające z późniejszych życzeń Kupującego lub zmian, które okazały się konieczne w trakcie wykonywania zamówienia, są dodatkowo płatne. Zmiana wysokości kosztów upoważnia Sprzedawcę do odpowiedniej modyfikacji ceny.

-

4. Dostawa

4.1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań by dotrzymywać ustalonych terminów dostaw.
4.2. Jeśli dotrzymanie terminów okaże się niemożliwe, Kupujący może wyznaczyć dodatkowy, co najmniej tygodniowy, termin na dostawę. Jeżeli zwłoka w dostawie trwa dłużej niż miesiąc, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Kupujący rezygnuje z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych, z tytułu opóźnienia w dostawie.
4.3. Zdarzenia siły wyższej oraz inne nieprzewidywalne i niedające się wyeliminować okoliczności, takie jak: strajk, zakłócenia komunikacyjne czy zwłoka poddostawcy uprawniają Sprzedawcę do przesunięcia terminu realizacji zamówienia o czas trwania utrudnienia lub do odstąpienia od umowy w całości lub części.
4.4. W przypadku opóźnienia odbioru towaru przez Kupującego, Sprzedawca jest upoważniony do magazynowania towarów na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego, wystawienia faktury za towar z terminem płatności należności zgodnym z umową lub do odstąpienia od umowy i sprzedaży towaru innemu kontrahentowi.
4.5. Dostawa loco miejsce wybrane przez Kupującego nie obejmuje rozładunku przez Sprzedawcę. Rozładunek zostanie przeprowadzony niezwłocznie przy pomocy udostępnionych przez Kupującego pracowników i urządzeń roboczych.
4.6. Odpowiedzialność za przypadkową utratę, uszkodzenie lub zniszczenie zamówionego towaru przechodzi na Kupującego z chwilą opuszczenia przez towar zakładu Sprzedawcy.

-

5. Palety – zwrot palet

5.1. Większość produktów można dostarczać wyłącznie na paletach. Kupujący wyraża zgodę na doliczanie do rachunków i uiszczanie opłat za europalety w wysokości 20,- zł /paleta plus VAT. W przypadku zwrotu europalet Sprzedawcy bez naliczania kosztów transportu, w nienaruszonym stanie i w ciągu czterech tygodni od momentu dostawy, Kupujący otrzyma fakturę korygującą. W przypadku zwrotu palet oznaczonych jako jednorazowe Kupujący nie otrzyma zapłaty.

-

6. Zwroty towaru

6.1. Zwroty towarów dostarczonych przez Sprzedawcę będą przyjmowane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy. Towar objęty zwrotem musi być w nienaruszonym stanie.
6.2. Na zwrócone towary będzie wystawiana faktura korygująca, z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 15% wartości zwracanego towaru. Zwracany towar Kupujący dostarcza na własny koszt i ryzyko do zakładu Sprzedawcy. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotom.

-

7. Anulowanie zamówienia

7.1. W przypadku całkowitego lub częściowego odstąpienia Kupującego od zawartej umowy jest on zobowiązany do wniesienia opłaty z tytułu odstąpienia od umowy wynoszącej 20% wartości anulowanego zamówienia. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu jest możliwe najpóźniej do chwili dostarczenia towarów. Po wyprodukowaniu towarów na indywidualne zamówienie odstąpienie od umowy jest wykluczone.

-

8. Płatności

8.1. Faktury są płatne bez potrąceń zgodnie z terminami płatności wskazanymi na fakturze. Zastrzeżenia i ewentualne wady nie powodują zwolnienia Kupującego z zobowiązań płatniczych tak w całości, jak i w części.
8.2. Dostawy częściowe będą natychmiast fakturowane przez Sprzedawcę. Należność za dostawy częściowe staje się wymagalna niezależnie od terminu zakończenia całości dostawy.
8.3. Wszystkie płatności będą zaliczane na poczet najstarszych, niezapłaconych faktur (o ile takie istnieją). Płatności będą w pierwszym rzędzie zaliczane na poczet należności ubocznych, w szczególności odsetek, a w dalszej kolejności na należność główną.
8.4. W przypadku stwierdzenia niskiej zdolności kredytowej Kupującego, lub jeżeli będzie on zalegał z płatnościami ponad 30 dni, Sprzedawca jest upoważniony do:
a) przesunięcia terminu spełnienia swojego zobowiązania do momentu zapłaty zaległej kwoty;
b) uzależnienia dalszej realizacji zamówienia od przekazania odpowiedniego zabezpieczenia
c) odstąpienia od umowy w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu dodatkowego.

-

9. Zastrzeżenie własności

9.1. Do momentu całkowitej zapłaty ceny towar dostarczony przez Sprzedawcę pozostaje własnością Sprzedawcy.
9.2. Do momentu całkowitej zapłaty ceny, niedopuszczalne jest ustanowienie przez Kupującego na towarze jakichkolwiek praw osób trzecich. Tytułem zabezpieczenia, Kupujący ceduje na Sprzedawcę w pełnym zakresie swoje roszczenia powstałe z tytułu sprzedaży towaru lub z innego tytułu prawnego dotyczącego towaru.
9.3. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego przedmiot zastrzeżenia własności przez wierzyciela Kupującego, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego oraz poniesienia wszelkich kosztów koniecznych do zwolnienia tego towaru od praw osób trzecich.
9.4. W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego na majątku Kupującego lub w przypadku opóźnienia w płatności, przekraczającego 30 dni po terminie płatności, Sprzedawca jest upoważniony do odebrania towarów stanowiących przedmiot zastrzeżenia własności od Kupującego, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień dotyczących zwrotu towarów, zawartych w punkcie 6 Ogólnych Warunków Handlowych. W przypadku zbycia towarów przejętych z tytułu zastrzeżenia własności, Kupujący odpowiada za każde zmniejszenie przychodu ze sprzedaży tych towarów, jest on również zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu i dalszego transportu.

-

10. Reklamacje

10.1. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie spełniał przyrzeczone właściwości i że będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu.
10.2. Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy najpóźniej w ciągu trzech dni od dostrzeżenia wady, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. W przypadku uzasadnionego i terminowego zgłoszenia wady dostarczonego towaru Sprzedawca ma prawo – wg własnego wyboru – do naprawy towaru, dostarczenia brakującego elementu lub wymiany towaru – w stosownym terminie. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia kupującego do wstrzymania zapłaty lub zmniejszenia ceny za towar.
10.3. Nie wolno montować towarów, co do których zgłoszone zostały reklamacje. W przypadku nieprzestrzegania przepisów układania, instrukcji i informacji technicznych dotyczących montażu, manipulacji lub dokonania przeróbki lub modyfikacji przedmiotu dostawy przez Kupującego lub osoby trzecie, uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają.
10.4. Kupujący może żądać od Sprzedawcy odszkodowania wyłącznie w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Wykluczona jest odpowiedzialność za szkody następcze wynikające z wad.
10.5.Niniejsze postanowienia nie wykluczają uprawnień Kupującego określonych w Gwarancji Jakości stanowiącej załącznik do umowy

-

11. Postanowienia końcowe

11.1. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Sprzedawcy. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszych uregulowań będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Obowiązującym prawem jest prawo polskie.
11.2. W przypadku, gdyby jedno z postanowień Ogólnych Warunków Handlowych okazało się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności jego pozostałych warunków.
11.3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Handlowych.

-